Jaarverslagen

Hier worden de jaarverslagen van de Historische Vereniging Ni'luusn van vrogger geplaatst.

JAARVERSLAG 2016
 “2016 is een jaar waarin veel is gebeurd.” Dit zijn de woorden van Gees Bartels waarmee ze haar eerste nieuwjaarsrede begon op 7 januari 2017, en dat is een feit! 
Op 20 maart trad Jakob de Weerd tijdens de ALV af als voorzitter, na 28 jaar trouwe dienst. Hij werd bij zijn afscheid geridderd. Jakob werd opgevolgd door Gees Bartels- Martens, geen onbekende voor de vereniging aangezien zij bij de oprichtingsvergadering van de Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger op 14 september 1982 al aanwezig was. 
Leden:
Het aantal adressen van leden per 31 december 2015 bedroeg 961 en per 31 december 2016 waren dat er 939. We gaan er van uit dat er naast ieder lid ook vaak één of meer belangstellenden zijn. Dat brengt ons tot de conclusie dat ongeveer 1400 personen betrokken zijn bij de vereniging en het museum. 
Vrijwilligers:
Naast de groep van 32 trouwe gastvrouwen en – heren en werkgroepleden hebben we dit jaar een groot aantal nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Dat is heel prettig aangezien het aantal activiteiten ook fors toenam. Zo begonnen we op 5 januari 2016 met de dinsdag-doegroep. Sindsdien is elke dinsdagochtend van 9.30 tot 12 uur een trouwe groep van 15 à 16 mannen en vrouwen in het museum bezig met allerlei soorten werkzaamheden. In totaal zijn nu al ruim 80 vrijwilligers op de een of andere manier actief voor vereniging en museum . 
Werkgroepen:
Werkgroepen die al jarenlang goed werk doen voor de historische vereniging zijn de werkgroepen Foto’s & Films, Foto’s onbekenden, Genealogie, Begraafplaats en Kwartaalblad. De werkgroep Kleding & Textiel heeft een uitbreiding en doorstart gemaakt. Nieuw zijn de werkgroepen Scholenprojecten, ZCBS (Zijper Collectie Beheer Systeem), Automatisering & Website, Union, Zuivel en Landbouw.
Onderwijsprojecten:
“Jong in 1910” is het eerste project voor groep 5/6 dat al sinds 2010 wordt uitgevoerd i.s.m. alle 6 basisscholen in Nieuwleusen. De leerlingen brengen als onderdeel daarvan een dagdeel lang een bezoek aan het museum en worden daar aan het werk gezet. Daarnaast zijn we in 2016 gestart met 2 nieuwe projecten: voor groep 3/4 “Oude Ambachten”, en voor groep 7/8 “De Oorlog Dichtbij Huis”. Alle leerlingen komen vanaf nu 3x in hun basisschooljaren naar ons museum. Dit jaar hebben 291 leerlingen op deze manier kennis gemaakt met verhalen en bezigheden uit het verleden van ouders en grootouders. 
Het Kwartaalblad:
De redactie heeft in 2016 weer vier interessante kwartaalbladen samengesteld. Trouwe vrijwilligers maakten ze verzendklaar, zodat ze aan de leden konden worden toegezonden. 
Activiteiten in 2016:
Tussen januari en 20 maart werd het afscheid van Jakob voorbereid, waren we nog bezig met de subsidie voor de uitbreiding van het museum t.b.v. het Unionbeleefmuseum, de dinsdaggroep begon met het opruimen van het depot, de thematentoonstelling “Met het gat in de boter” werd opgebouwd, en ondertussen werd kennis overgedragen aan het ‘nieuwe’ bestuur. Namelijk, naast de voorzitter vertrok ook de secretaris, Theo Post, vanwege een te drukke agenda.
Vanaf 20 maart tot eind december 2016 is er al weer heel wat tot stand gebracht:
Het brand- en alarmbeveiligingssysteem is up-to-date gemaakt; Internet werd ‘aangelegd’, zodat we in het museum via de digitale snelweg kunnen communiceren en er is een begin gemaakt met het fotograferen en beschrijven van de collectie van het museum. We willen daarnaast de museale stukken en voorwerpen  vastleggen in het Zijper Collectie Beheer Systeem. Op die manier bewaren we de kennis die onze leden overdragen. We kunnen die kennis zo ook delen met onze leden en we streven ernaar dat door dit vastleggen de kennis toegankelijk blijft voor de huidige en toekomstige gastdames en –heren en de bezoekers. Ook thuis kan men al een indruk krijgen van wat er in het museum aanwezig is en dat spoort hopelijk aan tot een bezoek. 
 
 
JAARVERSLAG 2015    
 
Het ledenaantal van de vereniging bedroeg aan het eind van 2015 965, een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. Het is verheugend dat de afname door natuurlijk verloop gecompenseerd is door aanmeldingen van nieuwe leden, deels tijdens speciale acties. Het kwartaalblad bevatte weer interessante artikelen. Het themanummer “De jaren 1940-1945 in Nieuwleusen” verscheen als dubbelnummer van het blad. Het was professioneel samengesteld en werd door leden en nietleden positief ontvangen. Het mededelingenblad Hulstblaadjes verscheen vier keer. Op 16 maart 2015 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Bestuurslid de heer H. ter Wee was na vijftien jaar aftredend en niet herkiesbaar. In de vacature kon pas op 7 december in een extra Algemene Ledenvergadering worden voorzien door de verkiezing van de heer G.W. Lubbers.  Het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag over 2014 werden goedgekeurd. De contributie voor 2016 wordt gehandhaafd op 17,50 euro per jaar. Aansluitend aan de jaarvergadering werd door de heer G. Groen uit Amstelveen gesproken over de Joodse kolonisten op de Pol onder Willemsoord en hun uiteindelijke lot tijdens de Tweede Wereldoorlog. De in 1997 aan de gemeente verkochte collectie (om de financiering voor de bouw van museum Palthehof rond te krijgen), die daarna bij ons in bruikleen was, werd in mei voor het symbolische bedrag van één euro teruggekocht. Op 29 september werd de jaarlijkse dia-avond gepresenteerd door voorzitter Jakob de Weerd. De dames van werkgroep “Foto’s en dia’s” stelden de presentatie samen. Op de ledenbijeenkomst van 7 december waren de sprekers Hillie en Henk Bunskoek, eigenaren van de Zonnehorst in de Punthorst. Ze vertelden vanuit historisch perspectief over de ontwikkeling van hun bedrijf, wat een uiterst boeiende avond opleverde. De thematentoonstelling “Vijf donkere jaren” over de Tweede Wereldoorlog, die te zien was van 1 april tot en met 31 oktober, trok een bovengemiddeld aantal bezoekers. De opening werd verricht door wethouder M. von Martels. In het kader van de thematentoonstelling werden drie busarrangementen, met in totaal 235 deelnemers, georganiseerd naar de musical “Soldaat van Oranje”. Ze waren alle drie een groot succes!  Het scholenproject “Jong in 1910”, om kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool kennis te laten maken met de plaatselijke geschiedenis, werd opnieuw door diverse scholen bezocht. Voor de bovenbouw was er een project georganiseerd rondom het thema van de Tweede Wereldoorlog. Basisschool De Tweemaster had hier een actief aandeel in en was ook aanwezig bij de opening van de tentoonstelling. Er werd een begin gemaakt aan uitbreiding van de schoolprojecten voor 2016.  Voor de thematentoonstelling 2016 in museum Palthehof is de keus gevallen op de veehouderij in rondom Nieuwleusen onder de titel “Met het gat in de boter.” Op de inbrengochtend van bruiklenen op 31 december 2015 werden interessante voorwerpen met bijzondere verhalen voor de tentoonstelling aangeleverd. De jaarlijkse fietstocht werd georganiseerd op 27 juni. Het aantal deelnemers van 50 was enigszins teleurstellend. De jaarlijkse kerstwandeling op Tweede Kerstdag telde maar liefst 300 deelnemers. De kersttentoonstelling bestond uit een prachtige fotocollectie van de heren K. Poppens en B. Ensink. Ook de theevisites waren weer succesvol. De werkgroep Genealogie werd nieuw leven in geblazen mede door uitbreiding met een aantal nieuwe deelnemers. Zij zullen zich voortaan niet alleen tot het stamboomonderzoek sec beperken. Tevens waren de werkgroepen Foto’s en dia’s, Fotoherkenning en onze zanggroep volop actief bezig met hun werkzaamheden. De heer A.J. Haak werd bereid gevonden om zich in te zetten als “hoffotograaf” voor de vereniging. De plannen om tot uitbreiding van het museum te komen zijn dit jaar verder uitgewerkt. De zogenaamde “businesscase” kwam in concept gereed. Helaas bleek aan het begin van het jaar dat de provinciale subsidiepot, waarop was ingezet, al leeg was en niet verlengd zou worden. Enkele bestuursleden hebben daarna nogal wat inspanningen verricht om op een of andere manier invulling aan de plannen te geven. Met diverse partijen werden meerdere gesprekken gevoerd, maar al met al leverde dit nog niet het gewenste resultaat. Op grond van nieuwe verwachtingen hoopt het bestuur dat er in de loop van 2016 meer duidelijkheid komt hoe de benodigde gelden bij elkaar gebracht kunnen worden. Deelname aan de beurs van de Ondernemersvereniging Nieuwleusen in februari in de sporthal leverde positieve reacties op en ook een aantal nieuwe leden. Daarnaast waren er ook dit jaar weer veel activiteiten en werkzaamheden in de vereniging en het museum. Ze kunnen in dit jaarverslag niet allemaal worden opgesomd. Zoals al jaren gebruikelijk stelden onze vrijwilligers weer geheel belangeloos vrije tijd ter beschikking. Zij verdienen daarvoor onze welgemeende dank. Zonder hen, maar ook zonder onze leden, is het bestaan van “Ni’jluusn van vrogger” en museum Palthehof niet mogelijk! 
 
 

 

JAARVERSLAG 2014. 
 
Het ledenaantal van de vereniging “Ni’jluusn van vrogger” bedroeg aan het eind van 2014 961, een teruggang van 5 leden ten opzichte van 2013. De afname is grotendeels toe te schrijven aan natuurlijk verloop. Het is verheugend om te zien dat er ook een tiental leden zich als nieuw lid heeft aangemeld.  Het kwartaalblad van onze vereniging bevatte het afgelopen jaar weer interessante artikelen. Het blad is samen het mededelingenblad Hulstblaadjes, eveneens vier keer verschenen.  De internetsite van de vereniging is afgelopen jaar vernieuwd en up-to-date gemaakt. De vernieuwde website nodigt weer uit op bezocht te worden. voor leden en niet-leden Met de pers werden ook in dit jaar goede contacten onderhouden, er werd regelmatig verslag gedaan van activiteiten die door onze vereniging werden georganiseerd. Op 17 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden. Penningmeester Jan Roze  en bestuurslid Jan Beldman waren aftredend en stelden zich niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuurslid werd de heer Henk Grevelman benoemd. De vacature van penningmeester is vacant. Het bestuur hoopt hier op korte termijn invulling aan te geven. Het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag over 2013 werden goedgekeurd. De contributie voor 2015 werd vanwege verdergaande kostenstijgingen verhoogd naar € 17,50.  Aansluitend aan de jaarvergadering werd door de heer H. Los uit Nieuwleusen een  presentatie verzorgd over “Wetenswaardigheden over het Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen.”   Op 29 september werd de jaarlijkse dia-avond gepresenteerd door de voorzitter de heer Jakob de Weerd. De dames van werkgroep “foto’s en dia’s” stelden de presentatie samen. Tijdens deze vergadering wordt als nieuwe penningmeester de heer Egbert Beltman benoemd. De belangstelling voor deze dia-avond was weer overweldigend. Op 8 december verzorgde de heer H. Nijkeuter uit Gieten een lezing over “Sinterklaas en Zwarte Piet.” De belangstelling viel tegen.  De thematentoonstelling “Bij de tijd.” trok weer minder bezoekers dan voorgaande jaren. De expositie was te zien vanaf 28 maart tot en met 25 oktober.   Voor “de bemensing” van het museum tijdens de openingsuren kon weer een dankbaar beroep op onze vrijwilligers worden gedaan.  In het kader van bovenstaande thema werd er in september een taxatiedag i.s.m. Juwelier Den Hulst georganiseerd. De belangstelling was groot en zeker voor herhaling vatbaar .  Het scholenproject “Jong in 1910”, om kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool kennis te laten maken met de plaatselijke geschiedenis, werd gecontinueerd. Ruim 250 leerlingen van De Zaaier, De Meele en De Tweemaster namen hier aan deel. De laatstgenoemde school koos voor de opbrengst van haar sponsorloop museum Palthehof als één van haar doelgroepen. Jakob en Joke konden tijdens een feestelijke bijeenkomst maar liefst € 1.100,- in ontvangst nemen. Voor het nieuwe thema in 2015 koos het bestuur voor de Tweede Wereldoorlog onder de titel “Vijf donkere jaren.” Hiervoor werd een werkgroep samengesteld die diverse activiteiten gaat organiseren. De inbrengochtend van bruiklenen op 31 december voor dit thema werd druk bezocht. Het leverde bijzondere dingen op met buitengewone verhalen. De jaarlijkse fietstocht werd georganiseerd op 28 juni. Er waren ongeveer 75 deelnemers.  De jaarlijkse kerstwandeling op Tweede Kerstdag telde maar liefst een kleine 200 deelnemers. De kersttentoonstelling bestond uit een grote verzameling olielampjes en miniatuurengeltjes.  De theevisites met de film “Terug in de tijd” waren ook dit jaar weer een succes. De film werd weer samengesteld uit diverse films die na een oproep beschikbaar werden gesteld. Die films werden gedigitaliseerd waarna het origineel, met een digitale kopie, terugging naar de eigenaar. De werkgroepen Foto’s en dia’s, Fotoherkenning, Genealogie en onze zanggroep waren volop actief met hun werkzaamheden. Na de ingebruikname van de Digitale Begraafplaats in september 2013 is deze regelmatig bezocht. De plannen om tot uitbreiding van het museum te komen zijn afgelopen verder uitgewerkt. Er is een werkgroep samengesteld met een delegatie uit het bestuur, een aantal vrijwilligers en een aantal vertegenwoordigers van KNHM/Arcadis. Er is een plan van aanpak gemaakt en een tijdsplanning om te komen tot een zgn. “businesscase”. Deze zal in maart 2015 worden aangeboden aan het bestuur.  In het kader van een eventueel subsidieverzoek richting de provincie (PMPC-regeling) is er een cultuurarrangement nodig met een andere partij. Beide partijen dienen te investeren in een gezamenlijk project. Er zijn al gesprekken gevoerd met diverse partijen. Een mogelijke samenwerking met het Grammofoonmuseum is op dit moment niet meer aan de orde.    Ook dit jaar waren er weer veel activiteiten en werkzaamheden in de vereniging en het museum. Ze kunnen in dit jaarverslag niet allemaal worden opgesomd. Zoals al jaren gebruikelijk stelden onze vrijwilligers weer geheel belangeloos vrije tijd ter beschikking. Zij verdienen daarvoor onze welgemeende dank. Zonder hen, maar ook zonder onze leden, is het bestaan van “Ni’jluusn van vrogger” en museum Palthehof niet mogelijk! 
 
   JAARVERSLAG  2013 
 
“Ni’jluusn van vrogger” kent trouwe leden, wat een steun is voor onze vrijwilligers. Eind 2013 was het ledenaantal 966, een teruggang van 24 leden ten opzichte van eind 2012. Deze afname is grotendeels toe te schrijven aan natuurlijk verloop. Nieuwe leden kregen bij aanmelding weer een tweetal boeken als welkomstcadeau. In het door de redactie verzorgde kwartaalblad , dat vier keer verscheen, waren weer interessante artikelen te lezen. Het blad is samen met het mededelingenblad “Hulstblaadjes”, eveneens vier keer verschenen, het communicatiemiddel met de leden. Aan de internetsite kon onvoldoende aandacht worden geschonken. Pogingen om hierin verandering te brengen werden in gang gezet. Met de pers werden ook dit jaar goede contacten onderhouden. De eigen rubriek in de “Dalfser Marskramer” verscheen vanwege plaatsgebrek helaas erg onregelmatig. Op 18 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden. Secretaris G.E. van Bremen en bestuurslid G.G. Ruinemans- Boesenkool waren aftredend en stelden zich niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden werden mevrouw J. Bos- van der Gaag en de heren J. Huzen en Th. Post gekozen. J. Huzen vulde hiermee de al een paar jaar bestaande bestuurs vacature op. Th. Post werd binnen het bestuur aangesteld als secretaris. Het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag over 2012 werden goedgekeurd. De contributie voor 2014 werd vastgesteld op € 16,00. Voorzitter J.W. de Weerd ontving tijdens deze vergadering een bos bloemen van wege zijn 25-jarig voorzitterschap.  
 
Aansluitend aan de jaarvergadering werd door de heer B. ten Caat een presentatie verzorgd over “De opstand der braven”, de boerenopstand in Hollandscheveld in 1963. Op 7 oktober werd de jaarlijkse dia-avond gepresenteerd door de heer J. Beldman. De dames van de werkgroep “foto’s en dia’s” stelden de presentatie samen. Op 2 december verzorgde de heer W. Schackmann een lezing over “De bedelaarskolonie Ommerschans”. Alle ledenbijeenkomsten werden goed bezocht. De thematentoonstelling “Ach ja mijn speelgoed” trok minder bezoekers dan voorgaande jaren. De expositie was te zien vanaf 29 maart tot en met 26 oktober. Voor de “bemensing” van het museum tijdens de openingsuren kon weer een dankbaar beroep op onze vrijwilligers worden gedaan. Het scholenproject, om kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool kennis te laten maken met de plaatselijke geschiedenis, werd gecontinueerd. Ruim 150 leerlingen van De Planthof, De Wegwijzer en Het Kompas namen hier aan deel Ook brachten enkele andere schoolgroepen een bezoek aan museum Palthehof. De inbrengochtend van bruiklenen op 31 december leverde een behoorlijk aantal uurwerken, zandlopers, zonnewijzers etc. op voor de tentoonstelling “Bij de tijd” in 2014. De jaarlijkse fietstocht werd voor de tiende keer georganiseerd op 10 juni. Er waren ongeveer 100 deelnemers. Dit jaar werd er vanuit museum Palthehof in noordoostelijke richting gefietst waarbij het riviertje de Reest werd gepasseerd. De route van de jaarlijkse kerstwandeling op tweede kerstdag met ongeveer 150 deelnemers liep door een nieuw gedeelte van Nieuwleusen, de Westerbouwlanden, met als rustpunt een gastvrije Openbare Bibliotheek. De kersttentoonstelling bestond uit Legobouwwerken van een verzamelaar. De zeven gehouden theevisites, als “High Tea” gepresenteerd, waren ook dit jaar weer een groot succes en binnen de kortste keren uitverkocht. In de eerste maanden werd nog de film “Nieuwleusen in 1966” vertoond, in het nieuwe winterseizoen de film “Terug in de tijd”. Deze film werd samengesteld uit diverse films die na een oproep beschikbaar werden gesteld. Die films werden gedigitaliseerd waarna het origineel, met een digitale kopie, terug ging naar de eigenaar. 
 
De werkgroepen Foto’s en Dia’s, Fotoherkenning, Genealogie en onze zanggroep waren volop actief met hun werkzaamheden. De werkgroep Begraafplaats kon na jaren van noeste arbeid hun werkzaamheden afronden met de presentatie van de Digitale Begraafplaats. Deze werd op 27 september door wethouder M. von Martels in gebruik genomen. Sindsdien is de Digitale Begraafplaats in ons museum te raadplegen. Met het oog op uitbreiding van het museum werd een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een waardebon uit het fonds “Advies op maat”, een project van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie. Het verzoek werd als een van de 40 instanties in de provincie gehonoreerd. Het verzilveren van de waardebon in de vorm van een aantal dagdelen advies door senior adviseurs van de Sesamacademie werd in het najaar in gang gezet. 
 
Ook dit jaar waren er weer veel activiteiten en werkzaamheden in de vereniging en het museum. Zoals al jaren gebruikelijk stelden onze vrijwilligers weer geheel belangeloos vrije tijd ter beschikking. Zonder hen, maar ook zonder onze leden is het bestaan van “Ni’jluus van vrogger” niet mogelijk.